Regulamin konkursu
"Pochwal się choinką 2021"

 
§1
 1. Regulamin określa zasady, na jakich przeprowadzony zostanie konkurs pod nazwą „Pochwal się choinką”
 2. Organizatorami konkursu są:
 3. Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie przy ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego 4, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000651061; NIP 6972328760
 4. FUNDACJA „REAKCJA”, NIP 6182184551, REGON 385598861, Śródmiejska 36, 62-800 Kalisz, Polska
 5. Fundatorami nagród są:
 6. Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie,
 7. FUNDACJA „REAKCJA” z siedzibą w Kaliszu
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, promocyjną, zakładem wzajemnym, a jego wynik nie zależy od przypadku.
 9. Konkurs realizowany będzie przy pomocy portalu Facebook i mogą brać w nim udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy spełniający warunki określone w Regulaminie konkursu. Facebook Inc. nie jest współorganizatorem Konkursu i nie odpowiada za jego przebieg.
 10. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadających aktywne konto na portalu Facebook.
 11. W konkursie nie mogą brać udziału:
 • pracownicy Organizatorów;
 • osoby stale współpracujące z którymkolwiek z Organizatorów;
 • osoby najbliższe dla pracowników lub współpracowników Organizatorów,
 • osoby pozostające we wspólnym pożyciu z pracownikami lub współpracownikami Organizatorów.
 1. Konkurs trwa od 15 grudnia 2021 do 19 grudnia 2021 godz. 23:59.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

  §2

 1. Uczestnicy Konkursu w ramach zadania muszą wykonać zdjęcie swoich tegorocznych choinek i umieścić je na portalu Facebook na profilu Fakty Kaliskie.
 2. Zdjęcie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do nienawiści lub w inny sposób sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Zdjęcia naruszające powyższe zasady będą usuwane bez informowania uczestnika konkursu i nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 3. Organizator nie odpowiada za usunięcie zdjęć przez portal Facebook. Zdjęcia te nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 4. Zdjęcia umieszczone po zakończeniu konkursu nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 5. W terminie do dnia 21 grudnia 2021 komisja konkursowa wyłoni Laureata konkursu, który otrzyma nagrodę.
 6. Wyłaniając Laureata komisja konkursowa dokonuje oceny zdjęć umieszczonych zgodnie z regulaminem biorąc pod uwagę atrakcyjność wizualną i jakość zdjęcia oraz oryginalne ujęcie i pomysłowość.
 7. W dniu 21 grudnia 2021 ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Ogłoszenie konkursu nastąpi na profilu konkursu na portalu Facebook oraz Instagram organizatorów konkursu.
 8. Laureat konkursu powinien w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników potwierdzić w wiadomości prywatnej na portalu Facebook odbiór nagrody oraz pozostawić dane kontaktowe umożliwiające kontakt Organizatorów z Laureatem.
 9. W przypadku braku kontaktu w zakreślonym terminie nagroda przypada kolejnej osobie wyłonionej przez komisję konkursową, o czym Organizatorzy informują na profilu konkursu na portalu Facebook.
 10. Laureat konkursu nie jest upoważniony do przekazania nagrody innej osobie.

  §3

 1. Nagrodami w konkursie są:
 2. od Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. prawo do używania bez limitu kilometrów zatankowanego do pełna samochodu marki Toyota model Yaris Cross w jeden wybrany weekend (od piątku od godziny 17:30 do poniedziałku do godziny 8:00) w okresie od grudnia 2021 w dni otwarcia salonu do kwietnia 2022 w dni otwarcia salonu o łącznej wartości 600 pln brutto.
 3. od FUNDACJA „REAKCJA” dwa eleganckie kubki z serii „Jestem z Kalisza”, 10 zapachów samochodowych oraz 18 widokówek związanych z Kaliszem o łącznej wartości 150 pln.
 4. Laureat konkursu winien odebrać nagrodę w terminie uzgodnionym z Organizatorem, nie później niż do dnia 10 stycznia 2022.
 5. Odbiór natomiast realizację vouchera na auto na weekend ufundowanego przez Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. nastąpi w siedzibie Organizatora Stanczukowskiego 25-27, 62-800 Kalisz.
 6. Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody), która zostanie przekazana przez Organizatorów na zapłatę należnego od Laureata podatku od wygranej.

  §4

 1. Współadministratorami danych osobowych uczestników konkursu oraz Laureata są Organizatorzy.
 2. W ramach konkurs przetwarzane będą następujące dane osobowe:
 3. uczestników konkursu – dane udostępnione na profilu konkursu na portalu Facebook, w tym:
 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa użytkownika,
 • zdjęcie profilowe.
 1. Laureata – oprócz danych przekazanych jako uczestnik:
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO, to jest w celu przyjęcia zgłoszenia udziału w konkurs, kontaktu z uczestnikami, przekazania nagrody i zapłaty podatku oraz ogłoszenia o wygranej.
 2. W ogłoszeniu o wygranej zostanie podane imię i nazwisko Laureata i miejscowość jego zamieszkania, a na portalu Facebook znajdzie się odnośnik do jego profilu.
 3. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym konkurs został rozstrzygnięty.
 4. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do żądania:
 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • usunięcia danych,
 1. Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania usunięcia danych.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie, a w przypadku Laureata odbiór nagrody.

  §5

 1. Umieszczenie zdjęcia na profilu Fakty Kaliskie na portalu Facebook jest równoznaczne z udziałem w konkursie i oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem.
 2. Uczestnik konkursu umieszczając zdjęcie na profilu Fakty Kaliskie na portalu Facebook potwierdza, że:
 3. jest autorem zamieszczonego zdjęcia i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do tego zdjęcia bez żadnych ograniczeń,
 4. zamieszczone zdjęcia nie narusza praw innych osób,
 5. wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom licencji do korzystania ze zdjęcia na warunkach wskazanych w Regulaminie,
 6. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu.
 1. Uczestnik zamieszczając zdjęcie potwierdza, że posiada zgodę osób uwiecznionych na zdjęciu do wykorzystania ich wizerunku w zakresie tożsamym z wykorzystaniem jego wizerunku.
 2. Z chwilą umieszczenia zdjęcia Uczestnik udziela Organizatorom nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej i przenaszalnej licencji na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia zdjęcia, a w szczególności:
 3. utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia konkursowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części zdjęcia konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 4. obrotu egzemplarzami, na których zdjęcie wykonano – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części zdjęcia konkursowego;
 5. rozpowszechniania zdjęcia konkursowego w inny sposób – publiczne wystawienie udostępnienie całości lub części zdjęcia konkursowego, w tym także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Z chwilą umieszczenia zdjęcia Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz innych osób znajdujących się na zdjęciu w zakresie niezbędnym do realizacji autorskich praw majątkowych wynikających z licencji.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatorów z opracowań zdjęcia konkursowego.
 8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i korzystanie z praw zależnych jest nieodpłatna.

  §6

 1. Reklamacje oraz roszczenia związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatorów na adres Organizatorów.
 2. W terminie 14 dni od zgłoszenia Organizatorzy rozpatrzą reklamacji poinformuję zgłaszającego o jej wyniku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym niezwłocznie informuje na profilu Fakty Kaliskie.

© 2021 TOYOTA MIKOŁAJCZAK. All rights reserved.