Regulamin konkursu
"Prezent pod choinką 2021"


§1
 
 1. Regulamin określa zasady, na jakich przeprowadzony zostanie konkurs pod nazwą „Prezent pod choinką 2021”
 2. Organizatorami konkursu są:
 3. Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie przy ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego 4, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000651061; NIP 6972328760
 4. Korty Leszno S.C. ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
 5. Fundatorami nagród są:
 6. Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie,
 7. Korty Leszno S.C. z siedzibą w Lesznie.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, promocyjną, zakładem wzajemnym, a jego wynik nie zależy od przypadku.
 9. Konkurs realizowany będzie przy pomocy portalu Facebook i mogą brać w nim udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy spełniający warunki określone w Regulaminie konkursu. Facebook Inc. nie jest współorganizatorem Konkursu i nie odpowiada za jego przebieg.
 10. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadających aktywne konto na portalu Facebook.
 11. W konkursie nie mogą brać udziału:
 • pracownicy Organizatorów;
 • osoby stale współpracujące z którymkolwiek z Organizatorów;
 • osoby najbliższe dla pracowników lub współpracowników Organizatorów,
 • osoby pozostające we wspólnym pożyciu z pracownikami lub współpracownikami Organizatorów.
 1. Konkurs trwa od 16.12.2021 do 19.12.2021 godz. 23:59.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 

  §2
 
 1. Uczestnicy Konkursu w ramach zadania muszą napisać w komentarzu, co chcieliby otrzymać w tym roku pod choinką i wyjaśnić dlaczego akurat to i umieścić komentarz pod zdjęciem konkursowym na portalu Facebook na profilu Toyota Mikołajczak Leszno.
 2. Komentarz nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do nienawiści lub w inny sposób sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Komentarze naruszające powyższe zasady będą usuwane bez informowania uczestnika konkursu i nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 3. Organizator nie odpowiada za usunięcie komentarzy przez portal Facebook. Komentarze te nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 4. Komentarze umieszczone po zakończeniu konkursu nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 5. W terminie do dnia 21.12.2021 komisja konkursowa wyłoni Laureata konkursu, który otrzyma nagrodę.
 6. Wyłaniając Laureata komisja konkursowa dokonuje oceny komentarzy umieszczonych zgodnie z regulaminem biorąc pod uwagę pomysłowość opisów.
 7. W dniu 21.12.2021 ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Ogłoszenie konkursu nastąpi na profilu konkursu na portalu Facebook.
 8. Laureat konkursu powinien w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników potwierdzić w wiadomości prywatnej na portalu Facebook odbiór nagrody oraz pozostawić dane kontaktowe umożliwiające kontakt Organizatorów z Laureatem.
 9. W przypadku braku kontaktu w zakreślonym terminie nagroda przypada kolejnej osobie wyłonionej przez komisję konkursową, o czym Organizatorzy informują na profilu konkursu na portalu Facebook.
 10. Laureat konkursu nie jest upoważniony do przekazania nagrody innej osobie.
   

  §3
 
 1. Nagrodami w konkursie są:
 2. od Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. prawo do używania bez limitu kilometrów zatankowanego do pełna samochodu marki Yaris Cross w jeden wybrany weekend (od piątku od godziny 17:30 do poniedziałku do godziny 8:00) w okresie od grudnia 2021 w dni otwarcia salonu do kwietnia 2022 w dni otwarcia salonu o łącznej wartości 600 pln brutto.
 3. od Korty Leszno S.C. 2 vouchery na lekcję badmintona z trenerem do wykorzystania dla siebie, dla bliskiej osoby, lub w dwie osoby na raz. Vouchery są ważne do 31.03.2021. Wartość 1 vouchera to 145 zł.
 4. Laureat konkursu winien odebrać nagrodę w terminie uzgodnionym z Organizatorem, nie później niż do dnia 10 stycznia 2022.
 5. Odbiór nagrody ufundowanej przez Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. nastąpi w siedzibie Organizatora Al. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 64-100 Leszno.
 6. Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody), która zostanie przekazana przez Organizatorów na zapłatę należnego od Laureata podatku od wygranej.
   

  §4
 
 1. Współadministratorami danych osobowych uczestników konkursu oraz Laureata są Organizatorzy.
 2. W ramach konkurs przetwarzane będą następujące dane osobowe:
 3. uczestników konkursu – dane udostępnione na profilu konkursu na portalu Facebook, w tym:
 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa użytkownika,
 • zdjęcie profilowe.
 1. Laureata – oprócz danych przekazanych jako uczestnik:
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO, to jest w celu przyjęcia zgłoszenia udziału w konkurs, kontaktu z uczestnikami, przekazania nagrody i zapłaty podatku oraz ogłoszenia o wygranej.
 2. W ogłoszeniu o wygranej zostanie podane imię i nazwisko Laureata i miejscowość jego zamieszkania, a na portalu Facebook znajdzie się odnośnik do jego profilu.
 3. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym konkurs został rozstrzygnięty.
 4. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do żądania:
 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • usunięcia danych,
 1. Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania usunięcia danych.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie, a w przypadku Laureata odbiór nagrody.
   

  §5
 
 1. Umieszczenie opisu na profilu Toyota Mikołajczak na portalu Facebook jest równoznaczne z udziałem w konkursie i oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem.
 2. Uczestnik konkursu umieszczając komentarz na profilu Toyota Mikołajczak na portalu Facebook potwierdza, że:
 3. jest autorem zamieszczonego opisu i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do tego opisu bez żadnych ograniczeń,
 4. zamieszczony opis nie narusza praw innych osób,
 5. wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom licencji do korzystania z opisu na warunkach wskazanych w Regulaminie,
 6. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie opisu w komunikacji Organizatorów.
 
 1. Z chwilą umieszczenia opisu Uczestnik udziela Organizatorom nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej i przenaszalnej licencji na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia opisu, a w szczególności:
 2. utrwalania i zwielokrotniania opisu konkursowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części opisu konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 3. rozpowszechniania opisu konkursowego w inny sposób – publiczne wystawienie udostępnienie całości lub części opisu konkursowego, w tym także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Z chwilą umieszczenia opisu Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie jego wizerunku u w zakresie niezbędnym do realizacji autorskich praw majątkowych wynikających z licencji.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatorów z opracowań opisu konkursowego.
 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i korzystanie z praw zależnych jest nieodpłatna.
   

  §6
 
 1. Reklamacje oraz roszczenia związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatorów na adres …
 2. W terminie 14 dni od zgłoszenia Organizatorzy rozpatrzą reklamacji poinformuję zgłaszającego o jej wyniku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym niezwłocznie informuje na profilu Toyota Mikołajczak Leszno na profilu Facebook.

© 2021 TOYOTA MIKOŁAJCZAK. All rights reserved.