Regulamin konkursu
"Yaris Cross w jednym słowie"

§1
 1. Regulamin określa zasady, na jakich przeprowadzony zostanie konkurs pod nazwą „Yaris Cross w jednym słowie”
 2. Organizatorem konkursu jest: Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie przy ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego 4, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań-Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000651061; NIP 6972328760
 3. Fundatorem nagrody jest: Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie,
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, promocyjną, zakładem wzajemnym, a jego wynik nie zależy od przypadku.
 5. Konkurs realizowany będzie podczas wystawy aut w trakcie trwania Antidotum Air Show na lotnisku w Lesznie i mogą brać w nim udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy spełniający warunki określone w Regulaminie konkursu. Zarządca Lotniska w Lesznie nie są współorganizatorem Konkursu i nie odpowiada za jego przebieg.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału:
  a. pracownicy Organizatora;
  b. osoby stale współpracujące z Organizatorem;
  c. osoby najbliższe dla pracowników lub współpracowników Organizatora,
  d. osoby pozostające we wspólnym pożyciu z pracownikami lub współpracownikami Organizatora.
 8. Konkurs trwa od 17.06.2022 do 18.06.2022.
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 
§2
 
 1. Uczestnicy Konkursu w ramach zadania muszą opisać jednym słowem Toyotę Yaris Cross.
 2. W terminie do dnia 21.06.2022 r. komisja konkursowa wyłoni Laureata konkursu, który otrzyma nagrodę.
 3. Komisja konkursowa składa się z pięciu pracowników spółki Toyocar sp. z o.o. sp.k.
 4. Wyłaniając Laureata, komisja konkursowa dokonuje wyboru opisu, biorąc pod uwagę jego pomysłowość i oryginalność.
 5. W dniu 21.06.2022 ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Ogłoszenie konkursu nastąpi na profilu salonu Toyoty w Lesznie na Facebook.
 6. Laureat konkursu nie jest upoważniony do przekazania nagrody innej osobie.
 
§3
 
 1. Nagrodami w konkursie jest:
  a. prawo do używania bez limitu kilometrów zatankowanego do pełna samochodu marki Toyota model Yaris Cross w jeden wybrany weekend (od soboty godzina 13:00 do poniedziałku do godziny 10:00) w okresie od czerwca 2022 r. w dni otwarcia salonu do września 2022 w dni otwarcia salonu, o łącznej wartości 600 pln brutto.
 2. Laureat konkursu winien odebrać nagrodę w terminie uzgodnionym z Organizatorem, nie później niż do dnia 30.09.2022 r.
 3. Odbiór nagrody ufundowanej przez Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. nastąpi w siedzibie Organizatora Al. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 64-100 Leszno.
 4. Do wartości nagrody została dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody), która zostanie przekazana przez Organizatora na zapłatę należnego od Laureata podatku od wygranej.
 
§4
 
 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz Laureata jest Organizator.
 2. W ramach konkurs przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  a. uczestników konkursu – dane udostępnione podczas wydarzenia: imię, nazwisko, nr. Telefonu, adres e-mail.
  b. Laureata – oprócz danych przekazanych jako uczestnik, także: PESEL, adres zamieszkania,
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO, to jest w celu przyjęcia zgłoszenia udziału w konkurs, kontaktu z uczestnikami, przekazania nagrody i zapłaty podatku oraz ogłoszenia o wygranej.
 4. W ogłoszeniu o wygranej zostanie podane imię Laureata oraz wygrany opis.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym konkurs został rozstrzygnięty.
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie, a w przypadku Laureata odbiór nagrody.
 
§5
 
 1. Umieszczenie opisu w podpisanym formularzu, jest równoznaczne z udziałem w konkursie i oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem.
 2. Uczestnik konkursu wypełniając formularz potwierdza, że:
  a. jest autorem zamieszczonego opisu i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do tego opisu bez żadnych ograniczeń,
  b. zamieszczony opis nie narusza praw innych osób,
  c. wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom licencji do korzystania z opisu na warunkach wskazanych w Regulaminie,
  d. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie opisu w komunikacji Organizatorów.
 3. Z chwilą umieszczenia opisu, Uczestnik udziela Organizatorom nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej i przenaszalnej licencji na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia opisu, a w szczególności:
  a. utrwalania i zwielokrotniania opisu konkursowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części opisu konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b. rozpowszechniania opisu konkursowego w inny sposób – publiczne wystawienie udostępnienie całości lub części opisu konkursowego, w tym także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  c. Z chwilą umieszczenia opisu Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie jego wizerunku u w zakresie niezbędnym do realizacji autorskich praw majątkowych wynikających z licencji
  d. Uczestnik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatorów z opracowań opisu konkursowego.
 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i korzystanie z praw zależnych jest nieodpłatna.
 
§6
 
 1. Reklamacje oraz roszczenia związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatorów na adres e-mail: donata.wawrzynska@toyocar.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie informuje na profilu Facebook Toyota Mikołajczak Leszno.

© 2021 TOYOTA MIKOŁAJCZAK. All rights reserved.